1. Otwórz program Microsoft Outlook 2003.
 2. Kliknij menu Narzędzia (Tools) i wybierz polecenie Konta e-mail (E-mail Accounts).
 3. Wybierz opcję Dodaj nowe konto e-mail (Add a new e-mail account) i kliknij przycisk Dalej (Next).
 4. Zaznacz przycisk opcji IMAP, aby określić typ używanego serwera poczty przychodzącej, a następnie kliknij przycisk Dalej (Next).
 5. Wypełnij wszystkie konieczne pola, aby wprowadzić następujące informacje:
  • W części Informacje o użytkowniku (User Information) jako Imię i nazwisko (Your Name) wprowadź swoje dane w formie, w jakiej mają być wyświetlane w polu Od (From) wiadomości wychodzących, a jako Adres e-mail (Email Address) wprowadź swój pełny adres e-mailowy (imie.nazwisko@us.edu.pl).
  • W części Informacje o serwerze (Server Information) w polu Serwer poczty przychodzącej (IMAP) (Incoming mail server (IMAP)) wpisz imap.us.edu.pl , a w polu Serwer poczty wychodzącej (SMTP) (Outgoing mail server) wpisz smtp.us.edu.pl
  • W części Informacje o logowaniu (Login Information) jako Nazwa użytkownika (User Name) wprowadź swoją nazwę użytkownika (łącznie z  @us.edu.pl).
 6. Kliknij przycisk Więcej ustawień (More Settings), a następnie kliknij kartę Serwer wychodzący (Outgoing Server).
 7. Zaznacz pole wyboru obok opcji Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania (My outgoing server (SMTP) requires authentication) i zaznacz opcję Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej (Use same settings as my incoming mail server).
 8. Kliknij przycisk Dalej (Next), a następnie kliknij przycisk Zakończ (Finish).
 9. Kliknij menu Narzędzia (Tools) i wybierz polecenie Konta e-mail (E-mail Accounts).
 10. Wybierz opcję Wyświetl lub zmień istniejące konta e-mail (View or change existing e-mail accounts) i kliknij przycisk Dalej (Next).
 11. Podświetl wybrane konto i kliknij Zmień (Change).
 12. Kliknij przycisk Więcej ustawień (More Settings).
 13. Kliknij kartę Zaawansowane (Advanced) i w obszarze Serwer przychodzący (IMAP) (Incoming Server (IMAP)) zaznacz pole wyboru obok opcji Ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia (SSL) (This server requires an encrypted connection (SSL)).
 14. W obszarze Serwer wychodzący (SMTP) (Outgoing Server (SMTP)) zaznacz pole wyboru obok opcji Ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia (SSL) (This server requires an encrypted connection (SSL)) i w polu Serwer wychodzący (SMTP) (Outgoing Server (SMTP)) wprowadź wartość 465.
 15. Kliknij przycisk OK.
 16. Kliknij przycisk Dalej (Next), a następnie kliknij przycisk Zakończ (Finish).