Deklaracja dostępności

Uniwersytet Śląski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  strony internetowej Działu Administracji Sieci i Usług Sieciowych.

Data publikacji strony internetowej: 2007-12-19.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-28.

Dostępność cyfrowa

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ma zainstalowany plugin dla osób z dysfunkcjami, skórka ma zachowany kontrast, odstęp, czcionkę bezszeryfową. Nowsze podstrony mają podkreślone linki, opisane odnośniki i obrazki, zachowaną strukturę nagłówków, zastosowano mechanizmy przejścia do stron podrzędnych lub istotnych elementów strony. Starsze podstrony i wpisy mają znaczenie archiwalne. Trwają prace nad nową wersją strony, spełniającą w pełni zasady dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-27.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Jednostką kontaktową jest Dział Administracji Sieci i Usług Sieciowych, e-mail: dasius@us.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32-359-1768 lub 730-549-982. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Katowice, Bankowa 14

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Są dwa wejścia do budynku z podjazdami dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Dostępne są korytarze parteru i pierwszego piętra we wszystkich pawilonach i korytarze na drugim i trzecim piętrze w pawilonie B przy pomocy windy znajdującej się przy pawilonie B.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Parking ogólnodostępny płatny ze szlabanami, zlokalizowany między budynkami Bankowa 12, Uniwersytecka 4 i Bankowa 14.
Wjazd na parking od strony ul. Bankowej, wyjazd na ul. Uniwersytecką.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.