Wielu pracownikom kończy się okres ważności certyfikatów personalnych.

Szczegółowa procedura uzyskiwania certyfikatów personalnych TCS jest następująca:

 • pracownik UŚ, zamierzający uzyskać certyfikat personalny TCS, otwiera w przeglądarce (Firefox lub Internet Explorer) stronę WWW, zawierającą formularz wniosku. Adres strony z formularzem to: https://tcs.pionier.gov.pl/apply_personal_cert/1/US/
 • pracownik wypełnia formularz w następujący sposób:
  • wprowadza dane osobowe (PESEL, imię, nazwisko, adres zameldowania, kod pocztowy, miejscowość), służące potwierdzeniu tożsamości wnioskującego;
  • wpisuje adres e-mail z domeny us.edu.pl, dla którego ma zostać wygenerowany certyfikat;
  • jako nazwę jednostki organizacyjnej instytucji, w której pracuje wnioskujący, wpisuje symbol literowy jednostki zgodny z „Wykazem symboli literowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” dostępnym na stronach http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1742014http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-912014
  • wybiera z listy jedną z osób upoważnionych do akceptacji wniosku z ramienia Uniwersytetu Śląskiego;
  • wybiera okres ważności certyfikatu.
 • pracownik przesyła wniosek, klikając „Zatwierdź”
 • Ważne! W przypadku przeglądarki Internet Explorer należy w ustawieniach widoku zgodności dodać pionier.gov.pl i zaakceptować wszelkie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa. W przeciwnym wypadku system nie będzie mógł wygenerować klucza prywatnego ani przyjąć wniosku.
 • pracownik poprawia ewentualne błędy we wniosku (jeśli system je wykrył)
 • pracownik może zmienić na tym etapie zaawansowane opcje klucza prywatnego. Najlepiej pozostawić ustawienia domyślne, a zmienić opcje można wtedy, jeśli się wie, jakie jest znaczenie tych opcji.
 • pracownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zaznaczając odpowiednie pole formularza;
 • pracownik przesyła wniosek, klikając „Zatwierdź”;
 • przeglądarka wyświetla potwierdzenie złożenia wniosku;
 • pracownik otrzymuje na podany adres e-mail potwierdzenie złożenia wniosku o certyfikat personalny;
 • pracownik drukuje potwierdzenie i podpisuje je;
 • w terminie 30 dni pracownik zgłasza się osobiście – z podpisanym potwierdzeniem oraz dowodem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) – do pracownika DASiUS, którego podczas składania wniosku wskazał jako osobę upoważnioną do prowadzenia jego sprawy. Przed spotkaniem prosimy o uzgodnienie terminu e-mailem lub telefonicznie. W razie niezgłoszenia się pracownika do DASiUS, po 30 dniach wniosek zostanie automatycznie odrzucony.
 • dane kontaktowe pracowników prowadzących sprawy wniosków:
 • po pozytywnej weryfikacji, upoważniony pracownik DASiUS zatwierdza wniosek o certyfikat w systemie. Informacja o zatwierdzeniu wniosku zostaje przesłana do instytucji nadrzędnej, wystawiającej certyfikaty.
 • certyfikat zostaje wystawiony w ciągu 3 dni roboczych;
 • po wystawieniu certyfikatu, pracownik UŚ otrzymuje e-mail z adresem strony WWW, z której można pobrać certyfikat.
 • instalację certyfikatu należy przeprowadzić na tym samym komputerze i z tej samej przeglądarki, z której składany był wniosek o ten certyfikat. Certyfikat zostanie zapisany w magazynie certyfikatów przeglądarki. – Po poprawnym zainstalowaniu, należy wykonać kopię zapasową certyfikatu, tak aby można było przenieść ten certyfikat do innych programów (w szczególności do programu pocztowego).
 • po zainstalowaniu certyfikatu w programie pocztowym, pracownik UŚ może go już wykorzystywać do podpisywania i szyfrowania wiadomości za pomocą S/MIME.

Szczegółowa procedura uzyskiwania certyfikatów personalnych eScience TCS jest analogiczna do procedury uzyskiwania certyfikatów personalnych TCS